REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN
9. Festiwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI
Kazimier Dolny-Janowiec n/Wisłą

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty 9. Festiwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem Festiwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą, zwanym dalej FESTIWAL, jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi z siedzibą w 04-120 Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 12; KRS 268151; NIP 7162714319; Regon 060192375, zwane dalej ORGANIZATOR lub SPRZEDAWCA.
2. Wstęp do Sali Kina/Imprezy jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/akredytacji (nie dotyczy imprez niebiletowanych).
3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania Seansu/Imprezy, na jaki jest zakupiony.
6. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu/akredytacji.
7. Sale kinowe/koncertowe nie mają numerowanych miejsc i mogą posiadać wydzielone strefy miejsc dla gości „VIP”.
8. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina/Imprezy osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
9. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Dwa Brzegi kategorycznie zabrania się:
9.1. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ PODSTAWĄ DO WYPROSZENIA Z SALI ORAZ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
9.2. Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
9.3. Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.
9.4. Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
10. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina/Imprezy.
11. Za rzeczy pozostawione na Sali Kina/Imprezy nie ponosimy odpowiedzialności.
12. Po zakończeniu Seansu/Imprezy prosimy o pozostawienie porządku oraz czystości.
13. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania.

§ 2.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Informacje o Seansach/Imprezach i sposobie zakupu biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej www.dwabrzegi.pl, zwaną dalej WITRYNA, plakatach i ulotkach programowych oraz osobiście w biurze lub kasach Festiwalu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.
3. Zakupu biletów online na Seanse/Imprezy można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.dwabrzegi.pl/bilety nie później jednak niż na godzinę przed rozpoczęciem Seansu/Koncertu.
4. Kasa Festiwalu czynna jest na godzinę przed pierwszym zaplanowanym seansem aż do czasu rozpoczęcia ostatniego seansu – w danym dniu.
5. Zwrot biletów zakupionych w kasie Festiwalu jest możliwy tylko za okazaniem paragonu fiskalnego/faktury i ważnego biletu wstępu najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem Seansu/Koncertu.
6. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak paragonu, brak potwierdzenia dokonania płatności przez bank).
7. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
7.1. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów.
7.2. W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
7.3. Bilety na seanse filmowe/imprezy przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu określającego wiek widza.
7.4. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
7.5. Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Organizatora.
8. Cennik biletów opublikowany jest na stronie internetowe www.dwabrzegi.pl w zakładce „BILETY”
9. Informujemy, że ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych Organizatora.

§ 3.

ITERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW NA PROJEKCJE KINOWE/KONCERTY
1. Postanowienia ogólne
1.1. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu.
1.2. System sprzedaży internetowej biletów będzie funkcjonował od godziny 12.00 w dniu 15 lipca 2015 do dnia 08 sierpnia 2015 do godziny 20:00.
1.3. Sprzedawca ma prawo wyboru imprez przeznaczonych do sprzedaży internetowej.
1.4. Zakup biletów w systemie sprzedaży internetowej na dany seans/imprezę jest możliwy od momentu rozpoczęcia sprzedaży do 1 godziny przed rozpoczęciem seansu/imprezy – dla klientów dokonujących płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem banku prowadzącego rozliczenia w systemie automatycznym lub 24 godzin przed rozpoczęciem seansu/koncertu – dla klientów dokonujących płatności za pośrednictwem banku prowadzącego rozliczenia w systemie półautomatycznym.
1.5. Osoba zarejestrowana w systemie sprzedaży może dokonać, w czasie jednokrotnego logowania, zakupu maksymalnie ośmiu biletów na jeden seans/imprezę.
1.6. Bilet zakupiony w systemie posiada unikalny kod jednokrotnego użycia. Nie należy kopiować biletów, ani udostępniać ich osobom trzecim.
1.7. Ceny biletów umieszczone są na stronie internetowej festiwalu w zakładce „BILETY” (http://www.dwabrzegi.pl/bilety/).
1.8. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podania przyczyn.
1.9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z witryny, w tym rezerwacji biletu, a także do przesyłania informacji o imprezach i filmach zawartych w ofercie Organizatora.
1.10. Kupujący akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
2. Przebieg sprzedaży internetowej
2.1. Aby dokonać rezerwacji internetowej należy odwiedzić stronę internetową www.dwabrzegi.pl gdzie w zakładce „BILETY” znajduje się odnośnik „KUP BILET”, po naciśnięciu którego nastąpi przekierowanie osoby kupującej do systemu sprzedaży.
2.2. Po prawidłowym wypełnieniu i zatwierdzeniu arkusza rejestracyjnego na adres mailowy, podany podczas rejestracji, zostanie wysłana informacja o rejestracji z odnośnikiem aktywującym konto w systemie sprzedaży.
2.3. Należy aktywować konto poprzez „kliknięcie” na odnośnik aktywujący podany w mailu.
2.4. Aktywacja konta otwiera możliwość dokonywania zakupów.
2.5. Przy kolejnych zakupach system wymaga logowania.
2.6. Po wybraniu z programu festiwalu tytułu filmowego należy w systemie rezerwacji wybrać datę wydarzenia, po naciśnięciu której pojawią się tytuły i godziny wszystkich wydarzeń z danego dnia. Następnie po wybraniu odpowiedniego tytułu można dokonać rezerwacji kończąc ją przechodząc do systemu płatności klikając przycisk „płacę” lub kontynuować zakupy klikając przycisk ”dodaj seans”
2.7. Całość rezerwacji należy zakończyć przejściem do systemu płatności w celu wygenerowania biletu/ów.
2.8. Ilość dokonanych rezerwacji można sprawdzić w zakładce „Moje Bilety”.
3. Dostawa i realizacja biletu
3.1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma bilet w formie elektronicznej – około 5 minut od potwierdzenia płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość zawierająca Bilet, w postaci fotokodu, zapisany w pliku w formacie PDF (wraz z kodem QR).
3.2. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Festiwalu obsługującemu bramkę biletową:
3.2.1. Telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem (kod QR).
3.2.2. Wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, w rozmiarze nie mniejszym niż 2×2 cm,.
3.3. W przypadku wątpliwości, co do oryginalności biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Festiwalu może poprosić o okazanie przez Użytkownika dowodu tożsamości.
3.4. W przypadku spóźnienia się Użytkownika na seans filmowy lub imprezę, na który/ą zakupił bilet, Organizator nie gwarantuje Użytkownikowi miejsc siedzących. Brak miejsc siedzących może być powodem niewpuszczenia Użytkownika na Seans/Imprezę.
3.5. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z wymogów regulaminu, użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym/imprezie, żądania od Sprzedawcy zamiany biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
3.6. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania i dokonania płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego/imprezy, którego/ej dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym/imprezie poza terminem ważności biletu.
3.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia wejścia na Seans/Imprezę kilku osób z tym samym biletem, do udziału w seansie filmowym/imprezie będzie upoważniona wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet, jako pierwsza.
3.8. Przy zakupie od dwóch do ośmiu biletów na jeden seans otrzymacie Państwo bilet grupowy. Podczas wchodzenia do kina/imprezę, wszystkie osoby powinny znajdować się w grupie z okazicielem biletu.
4. Zwrot biletu zakupionego w systemie przedsprzedaży internetowej
4.1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w Regulaminie nie podlega wymianie lub zwrotowi.
4.2. Użytkownik ma prawo do zwrotu biletu w kasie Sprzedawcy tylko w przypadku odwołania seansu filmowego/imprezy, którego/ej dotyczy bilet.
4.3. W przypadku odwołania seansu filmowego/imprezy Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu. Środki pieniężne za zakupiony Bilet zostaną zwrócone w terminie do 14 dni od daty odwołania na konto Użytkownika, z którego zostały przelane.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia.
5.2. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny www Organizatora odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:
5.2.1. Jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności,
5.2.2. Jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika,
5.2.3. Jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny.
5.3. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
5.4. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Na całym terenie Miasteczka Festiwalowego obowiązuje zakaz palenia (poza wyznaczonymi miejscami) i spożywania alkoholu.
2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kin/miejsc imprez, chyba, że jest to pies opiekun osoby niepełnosprawnej posiadającej odpowiednie uprawnienia.
3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
Projekt i realizacja: Tomasz Żewłakow